Näin osallistut

Lukuviikko on lukutaidon teemaviikko, joka jakaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta valtakunnallisesti.

Vuoden 2022 teemana on Lukemalla parempia maailma

Lukuviikko on lukemisen ja lukutaidon teemaviikko. Lukuviikko nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkityksen laajasti yhteiskunnassa ja yksilölle itselleen. Lukuviikon aikana julkaistaan ajankohtaista tietoa lukutaitotilanteesta meillä ja maailmalla, tarjotaan näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen ja innostetaan kaikenikäiset kirjojen pariin.

Kirjastot, koulut ja muut toimijat voivat osallistua Lukuviikkoon ympäri Suomen  mm. hyödyntämällä Lukuviikon materiaaleja, osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa, nostamalla esiin lukutaitoa omasta näkökulmastaan, sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia, tempauksia ja kirjailijavierailuja. Lukuviikon sisältöjä voi hyödyntää läpi koko vuoden lukutaitotyössä.

Näiltä sivuilta löydät materiaaleja omaan  Lukuviikko-viestintääsi. Tehtäväpankki sisältää oppituntivinkkejä kaikille luokka-asteille ja sisältöä lukutaitotyön tueksi esimerkiksi kirjastoille. Pankista löydät myös aiempien vuosien Lukuviikko-sisältöjä.

#lukuviikko #lukuviikko2022 #lukemallaparempimaailma

Tehtäväpankki

 

Lukuviikon logo

 

Logo ilman päivämääriä (valkoinen tausta, jpg)
Logo ilman päivämääriä (ilman taustaa, png)
Logo päivämäärien kanssa (musta, ilman taustaa, png)

Lukutaito on kansalaistaito

Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla ja nuorista 13,5 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkisia tilanteita sekä yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämistä.

Yhteiskunta myös vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa. Kohtaamme päivittäin yhä suuremman ja pirstaleisemman määrän erilaisia tekstejä. Monilukutaito eli erilaisten tekstityyppien sekä sanallisen, visuaalisen ja auditiivisen materiaalin analysointi ja tuottaminen eri välineiden avulla on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa. Myös sujuva kirjoitustaito edellyttää hyvää lukutaitoa. Sekä lukemisen että kirjoittamisen tavat ovat uusissa mediaympäristöissä muuttuneet, samalla kun niiden merkitys tulevaisuuden taitona lisääntyy.

Lukemisesta ja sen merkityksestä tuleekin puhua ja kaikille tasa-arvoisen lukutaidon eteen tehdä töitä.

Lukuviikko pyrkii nostamaan esiin ja tarjoamaan tietoa lukutaidon merkityksestä ja vaikutuksesta yhteiskunnassa. Toivomme, että koulut, päiväkodit, kirjastot ja muut Lukuviikkoon osallistuvat toimijat voivat hyödyntää sisältöjä itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja nostaa esiin lukemisen ja lukutaidon merkitystä Lukuviikon aikana omasta näkökulmastaan.